نادر شاه

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری نادرشاه افشار، پادشاه ایران و بنیانگذار سلسله افشاریه
بیوگرافی
دوران تاریکی بر ایران سایه داشت. زمانِ پراکندگی اقوام، قتل عام، بی قانونی، ظلم و تجاوز. شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی کشته شده بود و کمتر قوم و طایفه ای جانشین فراری او را به رسمیت می شناخت. نادر شاه افشار در چنین شرایطی وارد عرصه شد. اما تا تاجگذاری و نام شاهی، راهی دراز در پیش داشت. راهی پر از دشواری و خطر... . با یوکن همراه باشید تا درباره نادرشاه و ...
دوران تاریکی بر ایران سایه داشت. زمانِ پراکندگی اقوام، قتل عام، بی قانونی، ظلم و تجاوز. شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی کشته شده بود و کمتر قوم و طایفه ای جانشین فراری او را به رسمیت می شناخت. نادر ...
دسته بندی ها