دکتر علی شریعتی

براساس
به ترتیب
زندگی نامه دکتر علی شریعتی در یک نگاه
بیوگرافی
 دکتر علی شریعتی  پیشروی انقلابی و جامعه شناس ایرانی ، کسی که بر جامعه شناسی دینی تمرکز کرد و به عنوان یکی از تاثیر گذارترین روشن فکران ایرانی قرن بیستم به جهان شناخته شد. 
 دکتر علی شریعتی  پیشروی انقلابی و جامعه شناس ایرانی ، کسی که بر جامعه شناسی دینی تمرکز کرد و به عنوان یکی از تاثیر گذارترین روشن فکران ایرانی قرن بیستم به جهان شناخته شد. 
دسته بندی ها