همفری دیفارست بوگارت

براساس
به ترتیب
برداشتی از زندگی همفری بوگارت در یک تصویر
بیوگرافی
همفری بوگارت هیچگاه در زمان خدمت خود در جنگی شرکت نداشت اما بر اثر حمله یک نهنگ دچار جراحت شد که همین اتفاق موجب اختلال در راه رفتن و حرف زدن او شد.
همفری بوگارت هیچگاه در زمان خدمت خود در جنگی شرکت نداشت اما بر اثر حمله یک نهنگ دچار جراحت شد که همین اتفاق موجب اختلال در راه رفتن و حرف زدن او شد.
دسته بندی ها