ابن سینا

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری ابن سینا
بیوگرافی
او حساب را از سبزی فروش هندی محله آموخت  و محققی آواره که با درمان بیماران و آموزش به جوانان امرار معاش میکرد زمینه علاقمندی او به پزشکی شد.
او حساب را از سبزی فروش هندی محله آموخت  و محققی آواره که با درمان بیماران و آموزش به جوانان امرار معاش میکرد زمینه علاقمندی او به پزشکی شد.
دسته بندی ها