سید محمود خیامی

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری سید محمود خیامی
بیوگرافی
با کمک خانواده توانستیم سرانجام در سال 41 کارخانه ای برای مونتاژ خودرو با عنوان ایران ناسیونال تاسیس کنیم. در ابتدا کارمان را با مونتاژ اتوبوس شروع کردیم و سپس با بستن قراردادی با شرکت roots انگلستان از سال 46 شروع به تولید پیکان در ایران کردیم.
با کمک خانواده توانستیم سرانجام در سال 41 کارخانه ای برای مونتاژ خودرو با عنوان ایران ناسیونال تاسیس کنیم. در ابتدا کارمان را با مونتاژ اتوبوس شروع کردیم و سپس با بستن قراردادی با شرکت roots انگلستان ...
دسته بندی ها