احد عظیم زاده

براساس
به ترتیب
زندگینامه  تصویری احد عظیم زاده
بیوگرافی
درزمانی که ۱۳ سال داشت قالی های بافته شده کوچک و پشتی های بافته شده را به دوش می کشید و راهی اسفنجان یا اسکو می شد تا آن ها بفروشد. 
درزمانی که ۱۳ سال داشت قالی های بافته شده کوچک و پشتی های بافته شده را به دوش می کشید و راهی اسفنجان یا اسکو می شد تا آن ها بفروشد. 
دسته بندی ها