جشن امردادگان

براساس
به ترتیب
تاریخ تصویری جشن های ایران باستان : جشن امردادگان
تقویم تاریخ
جشن های ایران به جشن های دوران ایران باستان اشاره دارند. هدف از برگزاری این همه جشن و گردهمایی ها نزدیکی افراد جامعه و مؤانست آن ها و تمرکز نیرو و اتحاد بوده است. واژه ی جشن که امروزه به جای جشن و ایام خوشی به کار می رود در قدیم برای اطلاق مراسمی به کار می رفت که آیین های دینی را با سرور و شادی توامان سازد. برای آشنایی بیشتر با این جشن ها با ما در یوکن همراه...
جشن های ایران به جشن های دوران ایران باستان اشاره دارند. هدف از برگزاری این همه جشن و گردهمایی ها نزدیکی افراد جامعه و مؤانست آن ها و تمرکز نیرو و اتحاد بوده است. واژه ی جشن که امروزه به جای جشن و ...
دسته بندی ها