سالارکمانگر

براساس
به ترتیب
 سالار کمانگر کسی که تکنولوژی گوگل بدون او خواهد ایستاد!
مسیر موفقیت
نگاهی به بیوگرافی سالار کمانگر نهمین کارمند گوگل که از اولین روز کاری استخدام این کمپانی شد
نگاهی به بیوگرافی سالار کمانگر نهمین کارمند گوگل که از اولین روز کاری استخدام این کمپانی شد
دسته بندی ها