آلیاصبور

براساس
به ترتیب
نگاهی به زندگی عالیه صبور که در سال 2008 به عنوان جوان‌ترین استاد دانشگاه جهان معرفی شد
زنان موفق
ایرانی یا غیر ایرانی؛ مسئله این نیست! نگاهی به زندگی عالیا .جوان ترین استاد دانشگاه جهان در سال ۲۰۰۸، سال ۱۹۸۹ در نیویورک آمریکا به دنیا آمده و در کره جنوبی به عنوان کم سن ترین استاد دانشگاه مشغول به کار شد. روند موفقت های عالیه از همان دوران کودکی آغاز شده بود
ایرانی یا غیر ایرانی؛ مسئله این نیست! نگاهی به زندگی عالیا .جوان ترین استاد دانشگاه جهان در سال ۲۰۰۸، سال ۱۹۸۹ در نیویورک آمریکا به دنیا آمده و در کره جنوبی به عنوان کم سن ترین استاد دانشگاه مشغول به ...
دسته بندی ها