الگوی تیم

براساس
به ترتیب
با عاداتی ساده، الگوی تیم تان باشید
مدیریت شخصی
الهام بخشیدن به تیم، قسمتی از وظایف یک مدیر است. اگر دوست دارید که کارمندان تان با همدیگر و مشتری رفتار خوبی داشته باشند و کار شان را به بهترین شکل انجام دهند، این 6 عادت را در خود تان ایجاد کنید.
الهام بخشیدن به تیم، قسمتی از وظایف یک مدیر است. اگر دوست دارید که کارمندان تان با همدیگر و مشتری رفتار خوبی داشته باشند و کار شان را به بهترین شکل انجام دهند، این 6 عادت را در خود تان ایجاد کنید.
دسته بندی ها