وام های بلند مدت

براساس
به ترتیب
شرکتهای نوپای ایالات متحده بر پایه وام استوار می شوند
کار آفرینی
این روزها که شرکت های کمتری می توانند وام های بلند مدت بگیرند، بسیاری از شرکت های نوپا به امید قرض گرفتن پول هستند. برخی دیگر هم ، نتوانستد قسط ها را بپردازند و اجبارا تعطیل شدند.
این روزها که شرکت های کمتری می توانند وام های بلند مدت بگیرند، بسیاری از شرکت های نوپا به امید قرض گرفتن پول هستند. برخی دیگر هم ، نتوانستد قسط ها را بپردازند و اجبارا تعطیل شدند.
دسته بندی ها