عرصه ی کارآفرینی

براساس
به ترتیب
روابط دقیقا همان چیزی هستند که سخت کوشی را به موفقیت تبدیل می کنند
کار آفرینی
گفتن یک حرف اشتباه در یک زمان نامناسب، و یا حتی زبان بدن نادرست می تواند روابط را قبل از شکل گیری، از بین ببرد.
گفتن یک حرف اشتباه در یک زمان نامناسب، و یا حتی زبان بدن نادرست می تواند روابط را قبل از شکل گیری، از بین ببرد.
5 درس زندگی که تمام کارآفرینان باید بیاموزند
کار آفرینی
همزمان با بزرگتر شدن ما، آموزه های ما نیز بزرگ می شوند؛ البته اگر هوشمندانه عمل کنیم و هرگز دست از یادگیری بر نداریم.
همزمان با بزرگتر شدن ما، آموزه های ما نیز بزرگ می شوند؛ البته اگر هوشمندانه عمل کنیم و هرگز دست از یادگیری بر نداریم.
دسته بندی ها