کارآفرینان جاه طلب

براساس
به ترتیب
10 تصور غلط مردم درباره‌ی کارآفرینان جاه‌طلب
کار آفرینی
یکی از بزرگ ترین چالش هایی که یک کارآفرین با آن روبرو می شود، این است که سروصدای اضافی اطراف خود را نشنیده بگیرد.
یکی از بزرگ ترین چالش هایی که یک کارآفرین با آن روبرو می شود، این است که سروصدای اضافی اطراف خود را نشنیده بگیرد.
دسته بندی ها