پتانسیل کسب و کار

براساس
به ترتیب
خصيصه های مشترک در میان رهبران خوب
مدیریت
كارمندان بازتاب مستقيمی از ارزش هاي اعتقادي يك رهبر هستند. اگر همه چيز بر مبناي صداقت پيش برود، استعداد تيم به صورت هدفمندتر هدايت مي شود
كارمندان بازتاب مستقيمی از ارزش هاي اعتقادي يك رهبر هستند. اگر همه چيز بر مبناي صداقت پيش برود، استعداد تيم به صورت هدفمندتر هدايت مي شود
دسته بندی ها