استیو وازنیاک

براساس
به ترتیب
7 چالشی که برای دستیابی به موفقیت های بیشتر به شما کمک می کند
مدیریت شخصی
تمرکز و نظم، می توانید مطمئن باشید که این چالش ها هرگز نمی توانند مانع دستیابی به اهداف و توانایی های بالقوه تان شود.
تمرکز و نظم، می توانید مطمئن باشید که این چالش ها هرگز نمی توانند مانع دستیابی به اهداف و توانایی های بالقوه تان شود.
4 توصیه ی استیو وازنیاک، یکی از بنیانگذاران کمپانی اپل به کارآفرینان جوان
کار آفرینی
در طول پروسه ی گسترش کمپانی اپل، استیو جابز بود که همیشه در کانون توجه قرار داشت؛ در حالیکه استیو وازنیاک در پست صحنه بود و عملا تمامی کارها را انجام می داد.
در طول پروسه ی گسترش کمپانی اپل، استیو جابز بود که همیشه در کانون توجه قرار داشت؛ در حالیکه استیو وازنیاک در پست صحنه بود و عملا تمامی کارها را انجام می داد.
دنبال کردن موفقیت دیگران، راه دستیابی به آن نیست
مدیریت شخصی
موفقیت، کمیاب و گریزان است؛ دنبال کردن آن به منزله ی دستیابی به آن نیست.
موفقیت، کمیاب و گریزان است؛ دنبال کردن آن به منزله ی دستیابی به آن نیست.
دسته بندی ها